prot
01-03-2017

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki na wykonanie zadania publicznego „Renowacja oznakowania Podlaskiego Szlaku Bocianiego”.


Podlaski Szlak Bociani został utworzony w 2002 roku z inicjatywy Północnopodlaskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP). W 2003 roku szlak otrzymał Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej w ogólnopolskim konkursie na najlepszy produkt turystyczny. W 2008 roku autorskie prawa majątkowe do znaku towarowego Podlaskiego Szlaku Bocianiego zostały przekazane Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W 2009 oraz 2011 roku, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała projekty mające na celu odnowienie oznakowania szlaku. W 2010 roku szlak był nominowany do Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej. Szlak przebiega przez jedne z najcenniejszych pod względem przyrodniczym tereny w Polsce. Łączy najpiękniejsze miejsca województwa podlaskiego, w tym 4 parki narodowe: Białowieski, Narwiański, Biebrzański oraz Wigierski. Podlaski Szlak Bociani należy do sieci Zielonych Szlaków - Greenways w Polsce.

Główną potrzebą wykonania zadania publicznego jest dostosowanie istniejącego oznakowania do nowych przepisów wynikających z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2013 r. Potrzeba realizacji zadania publicznego wynika również z braków w oznakowaniu Podlaskiego Szlaku Bocianiego wynikających z remontów dróg w trakcie, których oznakowanie uległo zniszczeniu oraz w wyniku kradzieży słupków z oznakowaniem. Podlaski Szlak Bociani był odnowiony w 2009r. (część południowa) oraz 2011r. (część północna) w związku z czym również oznakowanie malowane uległo zniszczeniu i wymaga odnowienia. Informacje o potrzebie odnowienia szlaku otrzymaliśmy zarówno od turystów jak i od przedstawicieli  samorządów przez których teren przebiega szlak. Odbiorcami zadania publicznego będą turyści odwiedzający obszar województwa podlaskiego, zarówno z regionu, Polski, jak i zagranicy, dobre oznakowanie szlaku jest kluczowym punktem obsługi turystów w województwie, dzięki niemu turysta odczuje większą satysfakcję z pobytu, pozytywną ocenę i ewentualną chęć powrotu do województwa podlaskiego.
Zadanie publiczne Renowacja oznakowania Podlaskiego Szlaku Bocianiego” polegać będzie na odnowieniu oznakowania szlaku, zarówno oznakowania malowanego jak i w postaci znaków drogowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 891) zaleca się zmianę istniejącego oznakowania szlaków nie lokalnych - „białego” znaki R1-R3 na oznakowanie „pomarańczowe” znaki R4-R4e.

W ramach zadania publicznego przewidziano następujące działania:

  1. Inwentaryzacja oznakowania szlaku – 412,5 km.
  2. Przygotowanie projektów organizacji ruchu – 5 szt.
  3. Przygotowanie projektów graficznych znaków R4, R4b, R4c – R4 1szt., R4b 2szt., R4c – 69szt.
  4. Prace znakarskie (odmalowanie oznakowania) – 412,5km.
  5. Odnowienie znaków R4 – 318 szt.
  6. Odnowienie znaków R4b – 178 szt.
  7. Odnowienie znaków R4c – 69 szt.
Wartość zadania publicznego oszacowano na 156205,24 PLN w tym dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki - 117153,92 PLN.


AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone






realizacja ZobaczPodlaskie.pl