prot
06-12-2005

Konkurs Fotograficzny "Przyroda Białegostoku" dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej oraz klas I - III gimnazjum


Możliwość podziwiania unikalnego krajobrazu i niezwykłych okazów rodzimej flory i fauny nie musi oznaczać pokonywania przez nas dziesiątków kilometrów. Wystarczy wybrać się do lasu czy na łąkę, które znajdują się w sąsiedztwie naszych domów i uważnie popatrzeć. Nawet duże miasto jest siedliskiem pięknych i cennych gatunków roślin i zwierząt, których na co dzień nie zauważamy

ORGANIZATORAMI KONKURSU SĄ:Tomasz Jerzy Ostapczuk - przyroda
Katarzyna Matuk - informatyka
Izabela Kuczyńcka - przyroda

REGULAMIN KONKURSU

W konkursie mogą brać udział:
1. Uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej
2. Uczniowie klas I - III gimnazjum

TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH

1. "Krajobraz Białegostoku" - fotografia/prezentacja miejsca zlokalizowanego w granicach miasta i posiadającego duże walory krajobrazowe.
2. "Obiekt przyrody ożywionej" - gatunek flory lub fauny sfotografowany w Białymstoku. /zdjęcie lub prezentacja/

CEL KONKURSU

Chcemy, aby nasz konkurs zachęcił miłośników fotografowania do poznawania przyrody sąsiadującej z krajobrazem zurbanizowanym, uwrażliwił ich na jej piękno i uświadomił jak istotna z punku widzenia mieszkańców miasta może być jej ochrona. Ponieważ świadomi walorów przyrodniczych miasta powinni być wszyscy jego mieszkańcy, w czerwcu 2006 roku w Szkole Podstawowej Nr 15 zostanie otwarta wystawa nadesłanych na konkurs fotografii. Ponadto wydany zostanie specjalny numer gazetki szkolnej poświęcony przyrodzie Białegostoku, w którym opublikowane zostaną wyróżnione prace. Galeria zdjęć zostanie zamieszczona na stronie internetowej Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej: www.podlaskieit.pl; wystawa prac zostanie zaprezentowana w siedzibie PROT Białystok ul. Malmeda 6.

FORMAT PRAC

1. Każdy z uczestników konkursu może przesłać maksymalnie 5 prac na dowolny temat. Praca może mieć postać zdjęć (cyklu zdjęć), lub prezentacji multimedialnej (płyta CD,DVD, dyskietka).
2. Format zdjęć: nie mniejsze niż 18x24, maksymalnie 30x45. Technika wykonania zdjęcia: odbitka kolorowa lub czarno-biała na papierze fotograficznym, wydruk komputerowy (z negatywu, diapozytywu lub nośnika cyfrowego).
3. Nie dopuszcza się intensywnego przetwarzania zdjęć w komputerowych programach graficznych.
4. Prace muszą być możliwe do uruchomienia na komputerze PC z systemem Windows XP Professional, z procesorem Intel Celeron 1,7 GHz, 224 MB pamięci RAM, z kartą graficzną pracującą w rozdzielczości 1024x768 High Color (32 bitów), i napędem CD 52X. W przypadku innych (zwiększonych) wymagań sprzętowych, należy fakt zgłosić organizatorom konkursu dołączając do prac stosowną informację.
5. Każde ze zdjęć /prezentacji musi zawierać metryczkę:
imię, nazwisko,
adres
datę urodzenia fotografa/autora prezentacji,
adres szkoły do której uczęszcza,
wybrany temat,
tytuł
krótki opis zdjęcia/prezentacji (np. nazwę gatunku),
datę i miejsce wykonania zdjęcia na terenie Białegostoku.
Nazwisko i imię nauczyciela / opiekuna / instruktora pod kierunkiem którego praca została wykonana

Na konkurs można przesłać tylko prace własne!!!

6. Autorzy fotografii zakwalifikowanych na wystawę, zobowiązani są do udostępnienia oryginału nośnika, z którego wykonana została odbitka.
7. Odbitki zdjęć/prezentacje nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
8. Zdjęcia / cykle zdjęć / i prezentacje nadesłane na konkurs mogą być wykorzystane w celu promocji Białegostoku i województwa podlaskiego.
9. Prace konkursowe prosimy opatrzyć klauzulą "Wyrażam zgodę na bezpłatne przekazanie praw autorskich do zdjęć / cyklu zdjęć / prezentacji multimedialnej na rzecz organizatorów konkursu PRZYRODA BIAŁEGOSTOKU"

TERMIN ZGŁASZANIA PRAC

Prace należy nadesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 12 maja 2006r.
(decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 15M
im. Marii Skłodowskiej - Curie
15-748 Białystok
ul. Wł. Broniewskiego 1
z dopiskiem "Konkurs Foto"

Dodatkowe informacje można uzyskać:
Tomasz Ostapczuk e-mail: tom-ost@o2.pl
Katarzyna Matuk e-mail: majyki@interia.pl
Izabela Kuczyńska e-mail: marco.kuczynski@neostrada.pl

ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Komisja oceniająca zbierze się w terminie nie późniejszym niż 15 maja 2006r.
2. Komisja wyłoni po trzy prace w obu tematach, w obu kategoriach wiekowych.
3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 15 www.sp15.xt.pl najpóźniej 25 maja 2006r. Wszyscy laureaci konkursu oraz autorzy zdjęć/prezentacji dodatkowo zakwalifikowanych na wystawę powiadomieni zostaną listownie bądź telefonicznie.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są nieodwołalne.
5. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
6. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
7. Informacje o konkursie można znaleźć na stronach internetowych:
www.sp15.xt.pl
www.podlaskieit.pl
www.pttk.bialystok.prv.pl
8. Zostaną ufundowane główne nagrody w obu kategoriach wiekowych.

ORGANIZATORZY:
AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl