prot
26-11-2013

II Podlaskie Forum Agroturystyczne


Zapraszamy do udziału w konferencji pn. II Podlaskie Forum Agroturystyczne, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej przy ul. Ojca Tarasiuka 2 w Kleosinie.

Przedsięwzięcie organizowane jest przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wspólnie z Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną oraz Politechniką Białostocką.

Konferencja ma na celu integrację, wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy instytucjami i stowarzyszeniami zaangażowanymi w rozwój turystyki wiejskiej oraz kwaterodawcami.

Podczas konferencji poruszone zostaną kwestie bezzwrotnego źródła finansowania agroturystyki, wprowadzanie żywności do obrotu, jak również aspekty podatkowe w ramach prowadzonej działalności rolnej. Dodatkowo zaprezentowany zostanie raport pn. „Priorytety działań na rzecz agroturystyki w województwie podlaskim”.

Sekretariat przedsięwzięcia oraz rejestrację uczestników prowadzi Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników z jednej instytucji/gospodarstwa w przypadku ograniczonej dostępności miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Formularze przyjmowane są do dnia 05 grudnia 2013 r. do godz. 12:00, osób które chcą skorzystać dodatkowo z transportu do 02 grudnia 2013r. do godz. 12:00. Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz transport autokarowy. Szczegółowy przebieg transportu będzie rozesłany drogą elektroniczną. Osoby nie dysponujące pocztą e-mail prosimy o kontakt z sekretariatem konferencji lub sprawdzenie strony internetowej www.podlaskieit.pl (po 4.12.2013).

Kontakt: Urszula Łaszczewska,; e-mail: urszula.laszczewska@podlaskieit.pl; tel. 85 732 68 31.

Karta Zgłoszeniowa

ProgramAKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl