prot

Strategia rozwoju zintegrowanego markowego produktu turystycznego KANAŁ AUGUSTOWSKI jako element produktu międzynarodowego

Cele główne

Główne cele Projektu określone zostały jako:

  • Wzrost konkurencyjności regionu poprzez wykreowanie markowego produktu turystycznego oraz silnej marki Kanału Augustowskiego.
  • Podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionu, województwa i Polski.

Cele szczegółowe

  • Zintegrowanie działań podejmowanych w regionie w zakresie rozwoju Kanału Augustowskiego i stworzenie wspólnej strategii rozwoju produktu.
  • Rozwój produktu turystycznego o znaczeniu międzynarodowym.
  • Wypromowanie produktu na rynku, a poprzez produkt promocja regionu.
  • Zwiększenie ruchu turystycznego w regionie.

Zakładane rezultaty realizacji zadania

- zintegrowanie działań podejmowanych w regionie w zakresie rozwoju Kanału Augustowskiego i stworzenie wspólnej strategii rozwoju produktu. Stworzenie spójnej koncepcji rozwoju produktu pozwoli na ukierunkowany rozwój produktu, czyli infrastruktury, atrakcji i oferty związanej z Kanałem.

- wzbogacenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej związanej z Kanałem, jak również podniesienie poziomu oferowanych usług, a także optymalne gospodarowanie posiadanymi zasobami i walorami. Strategia przyczyni się również w znacznym stopniu do wzrostu konkurencyjności regionu.

- podniesie atrakcyjności turystycznej gminy uzdrowiskowej Polski północno-wschodniej - gminy Augustów. Rozwój kanału, zbudowanie markowego produktu turystycznego w oparciu o Kanał Augustowski podniesie atrakcyjność turystyczno-wypoczynkową gminy.

- wzrost aktywizacji społeczeństwa lokalnego oraz do stymulacji napływu kapitału inwestycyjnego w obszarze infrastruktury turystycznej, co powinno pociągnąć za sobą rozwój innych obszarów gospodarki w regionie.

- podniesienie poziomu życia mieszkańców (wzrosną dochody województwa oraz gmin oraz mieszkańców) oraz wzrostu nowych miejsc pracy (pobudzenie małej i średniej przedsiębiorczości w sektorze usług turystycznych i okołoturystycznych).

Okres realizacji: 1 maja 2005 - 30 października 2005

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy - Departament Turystyki w ramach dotacji budżetowej na rok 2005 realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych

AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl