prot

Misja i cele

Statut

Osiągnięcia

Plan pracy na dany rok

Sprawozdania z działalności


Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) jest stowarzyszeniem, które zostało powołane w 2002 roku w celu kreowania pozytywnego wizerunku regionu na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych. Naszym zadaniem jest opracowywanie i rozwijanie działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki. Dla osiągnięcia tych celów PROT współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie turystyki. Prowadzi akcje promocyjne regionu poprzez udział w największych międzynarodowych imprezach targowych w kraju i zagranicą. Koordynuje działania w zakresie Systemu Informacji Turystycznej w regionie, prowadzi Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku, a w celu stworzenia sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną certyfikuje punkty „IT".

PROT działa na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej regionu głównie poprzez realizację projektów ze środków krajowych i UE. Prowadzi działalność edukacyjną, szkoleniową oraz wydawniczą. Szkoli informatorów turystycznych z zakresu obsługi ruchu turystycznego oraz branżę turystyczną i kwaterodawców z zakresu współpracy sieciowej oraz tworzenia i rozwoju produktów turystycznych. Istotnym  narzędziem w zakresie promocji jest publikacja wydawnictw turystycznych w różnych wersjach językowych. Materiały promocyjne wykorzystywane są w RCIT, przekazywane punktom „IT" w regionie, Zagranicznym Ośrodkom Informacji Turystycznej, zrzeszonym członkom oraz kolportowane na licznych imprezach plenerowych i targowych w kraju i za granicą.

PROT współpracuje z mediami oraz organizuje study press dziennikarzom krajowym i zagranicznym efektem, których są liczne reportaże, materiały, zdjęcia oraz filmy promujące województwo podlaskie.

Istotnym działaniem w procesie tworzenia i promocji produktów turystycznych jest koordynowanie konkursu „Najlepszy produkt turystyczny – CERTYFIKAT Polskiej Organizacji Turystycznej”. Ma on na celu wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych oraz rozwijanie i popularyzacja już funkcjonujących w regionie.

AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl