prot

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1
Walnego Zebrania Członków PROT z dn. 20.02.2017r.


STATUT PODLASKIEJ  REGIONALNEJ  ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 1. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, zwana dalej „PROT”, jest  stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, ze zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 156) oraz niniejszego Statutu.
 2. PROT może jednocześnie używać nazwy w języku angielskim „Podlaskie Regional Tourist Organization”.

 

§ 2.

 1. Terenem działania PROT jest obszar województwa podlaskiego, a siedzibą władz PROT jest miasto Białystok.
 2. PROT może prowadzić niektóre formy działalności statutowej, określone niniejszym Statutem, wykraczające poza granice województwa podlaskiego, a także poza granice kraju.
 3. Czas trwania PROT jest nieokreślony.

 

§ 3.

 1. Realizacja celów statutowych PROT opiera się na społecznej pracy członków.
 2. Do prowadzenia spraw PROT tworzy się Biuro PROT, zwane dalej „Biurem”, w którym zatrudnia się pracowników w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności statutowej.

 

§ 4.

PROT może używać odznak, logo i pieczęci na zasadach i według wzorów ustanowionych przez Walne Zebranie.

 

§ 5.

PROT może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.

 

Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§ 6.

 1. PROT została powołana i działa w szczególności w celu:

1)     kreowania i promowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku województwa podlaskiego na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych,

2)     wspierania rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju województwa podlaskiego,

3)     wspomagania programów i planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej w województwie podlaskim,

4)     integrowania środowisk lokalnych, w tym gmin i powiatów województwa podlaskiego, w sprawach
z zakresu turystyki,

5)     koordynowania wszelkich działań proturystycznych,

6)     tworzenia warunków do powstawania i promowania produktów turystycznych,

7)     propagowania i podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego
i kulturowego służących rozwojowi turystyki,

8)     doskonalenia kadr obsługi turystyki,

9)     prowadzenia badań marketingowych oraz analiz w zakresie turystyki,

10)  koordynacji systemu informacji turystycznej w regionie,

11)  propagowania działalności z zakresu krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

2. PROT realizuje cele określone w ust. 1 przede wszystkim poprzez:
1)     współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi oraz przedsiębiorcami  działającymi w zakresie turystyki,

2)     współpracę z osobami fizycznymi i innymi osobami zarówno posiadającymi, jak i nie posiadającymi osobowości prawnej, realizującymi cele i zadania w zakresie promocji i rozwoju gospodarczego,

3)     akcje promocyjne województwa podlaskiego w zakresie turystyki,

4)     działania na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej regionu,

5)     koordynowanie organizacji imprez turystycznych,

6)     gromadzenie danych z zakresu informacji turystycznej,

7)     działalność edukacyjną, szkoleniową oraz wydawniczą,

8)     prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku i współpracę z punktami informacji turystycznej z obszaru województwa podlaskiego,

9)     organizowanie konkursów i objazdów studyjnych.

10)  prowadzenie działalności gospodarczej dla realizacji celów statutowych,

11)  wykonywanie zadań w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.).

 

§ 7.

 1. PROT może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Działalność ta obejmuje:

1)     47.99.Z          Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami, targowiskami

2)     58.11.Z          Wydawanie książek

3)     58.19.Z          Pozostała działalność wydawnicza

4)     63.12.Z          Działalność portali internetowych

5)     63.91.Z          Działalność agencji informacyjnych

6)     73.20.Z          Badanie rynku i opinii publicznej

7)     79.90.A          Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

8)     79.90.B          Działalność w zakresie informacji turystycznej

9)     79.90.C          Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana

10)  82.20.Z          Działalność centrów telefonicznych (call center)

11)  82.30.Z          Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

12)  85.59.B          Pozostałe pozaszkolne formy edukacyjne, gdzie indziej nie sklasyfikowane

2. Dochód z działalności gospodarczej PROT służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 8.

 1. Członkowie PROT  dzielą się na:

1)     zwyczajnych,

2)     wspierających,

3)     honorowych.

2. Członkami zwyczajnymi mogą być: Województwo Podlaskie, powiaty, gminy, stowarzyszenia i fundacje, lokalne organizacje turystyczne, szkoły wyższe oraz podmioty gospodarcze, działające w zakresie turystyki.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane działalnością PROT, które zadeklarowały na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową
4. Członkami honorowymi PROT mogą być osoby fizyczne lub prawne szczególnie zasłużone w urzeczywistnianiu celów PROT.

 

§ 9.

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd PROT na podstawie pisemnych deklaracji. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych oraz wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu podejmowanej zwykłą większością głosów.
 2. Członkowie założyciele PROT stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania  PROT.
 3. Godność członka honorowego PROT nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

 

§ 10.

 1. Członkowie PROT będący osobami fizycznymi działają osobiście.
 2. Członkowie PROT będący osobami prawnymi działają poprzez swoich przedstawicieli, którzy w ich imieniu wykonują wszelkie prawa i wykonują obowiązki wynikające z członkowstwa, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Województwo Podlaskie działa przez 3 przedstawicieli, którzy wykonują prawa i obowiązki przewidziane dla członków zwyczajnych

 

§ 11.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)   uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,

2)   wybierać i być wybieranym do władz PROT.

3)   uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach, i innych imprezach organizowanych przez PROT,

4)   wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności PROT,

5)   korzystania z pomocy organizacyjno – technicznej oraz poradnictwa PROT,

6)   używania logo PROT.

2. Członkowie zwyczajni PROT zobowiązani są do:

1)   przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, i uchwał władz PROT

2)   czynnego uczestnictwa w realizowaniu celów statutowych PROT,

3)   wypełniania zadań wynikających z funkcji pełnionych w PROT,

4)   prezentowania celów i programu PROT na zewnątrz,

5)   terminowego opłacania składek członkowskich i innych zobowiązań na rzecz PROT,

6)   godnego reprezentowania PROT i dbania o jej dobre imię.

 

§ 12.

Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi PROT mają prawo do:

1)   uczestniczenia z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków,

2)   korzystania z pomocy organizacyjnej i materiałów PROT,

3)   zgłaszania do władz PROT wniosków i uwag dotyczących programu i metod pracy,

4)   współuczestniczenia w tworzeniu programu pracy PROT i jego realizacji,

5)   prezentowania celów i programu PROT na zewnątrz.

 

§ 13.

 1. Ustanie członkostwa w PROT następuje wskutek:

1)   pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa złożonego Zarządowi,

2)   likwidacji podmiotu lub śmierci członka,

3)   wykluczenia w drodze uchwały Zarządu, podjętej zwykłą większością głosów w przypadku:

a)   prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem PROT oraz uchwałami jej władz,

b)   niewypełnienia obowiązków statutowych oraz zaniechania udziału w pracach PROT,

c)   zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy po uprzednim pisemnym upomnieniu.
2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania w ciągu 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu.

 

Rozdział IV

WŁADZE PROT

§ 14.

 1. Władzami PROT, zwanymi też organami, są:

1)   Walne Zebranie Członków,

2)   Zarząd,

3)   Komisja Rewizyjna.

 1. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
 2. Członkiem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej
 3. Uchwały władz PROT zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 4. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach określonych w Statucie oraz jeżeli tak postanowione zostanie zwykłą większością głosów osób uprawnionych.
 5. Członkowie władz PROT powiadamiani powinni być o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia
  w sposób zwyczajowo przyjęty w PROT na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia. W szczególnie istotnych sprawach, z wyłączeniem zwołania Walnego Zebrania Członków, termin ten może zostać skrócony, jednak powiadomienie powinno nastąpić nie później niż na 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 6. Obrady władz PROT są protokołowane; do protokołu dołącza się teksty podjętych uchwał. Protokoły
  i uchwały podpisywane są przez przewodniczącego i sekretarza obrad
 7. Władze PROT mogą przyjąć elektroniczną formę podejmowania uchwał określając w swoich regulaminach wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw podlegających rozpatrzeniu w ten sposób.

 

§ 15.

 1. Kadencja władz trwa cztery lata.
 2. Członkostwo w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej może w czasie trwania kadencji ustać w drodze rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji przez Walne Zebranie Członków.
 3. Członkostwo w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek ustania członkostwa reprezentowanego podmiotu lub osoby fizycznej w PROT, co stwierdza odpowiednio Zarząd w odniesieniu do jego członków,
  a  Komisja Rewizyjna w odniesieniu do jej członków.
 4. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna mają prawo bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru. W razie wyczerpania trybu kooptacji Walne Zebranie Członków przeprowadza wybory uzupełniające, dokonując wyboru nowych członków władz na zwolnione miejsca.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§ 16.

 1. Najwyższą władzą PROT jest Walne Zebranie Członków, które jest zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 2. Uchwałę o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zebrania Członków podejmuje Zarząd.
 3. Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków co najmniej raz w roku kalendarzowym, a Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze co cztery lata .
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.
 5. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia Zarząd
  w formie pisemnej co najmniej na 14 dni przez terminem.
 6. Walne Zebranie Członków może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu
  o zwołaniu Walnego Zebrania Członków musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.
 7. Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania i może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

 

§ 17.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)     uchwalenie Statutu PROT i jego zmian,

2)     określanie zasad wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, liczby członków Zarządu oraz wybór
i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej z zastrzeżeniem § 15 ust. 4,

3)     uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,

4)     uchwalanie planów działania PROT i planów finansowych PROT,

5)     uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

6)     rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

7)     udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, absolutorium poszczególnym członkom Zarządu; nieudzielenie absolutorium powoduje ustanie członkostwa w bieżącej kadencji Zarządu i wyłącza z kandydowania do władz w bieżącej i następnej kadencji,

8)     podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

9)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o wykluczeniu lub odmowie przyjęcia w poczet członków,

10)  nadawanie honorowego członkostwa PROT,

11)  podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania PROT,

12)  rozpatrywania skarg członków PROT na działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

13)  rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną,

14)  podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii w sprawach szczególnej wagi związanych z zakresem działalności PROT,

15)  podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji bądź wystąpieniu z nich oraz wyrażanie zgody na utworzenie spółki prawa handlowego oraz na przystąpienie PROT do takich spółek prawa handlowego.

 

ZARZĄD

 

§ 18.

 1. Zarząd jest organem wykonawczym PROT, kieruje jego działalnością i odpowiada za swoje działania przed Komisją Rewizyjną i Walnym Zebraniem Członków.
 2. Członkowie Zarządu otrzymują zwrot kosztów z tytułu pełnienia swej funkcji na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnego. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytuły pełnienia funkcji na zasadach określonych Uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 19.

 1. Zarząd PROT składa się z 5 - 7 członków, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Walne Zebranie Członków wybiera w głosowaniu tajnym w pierwszej kolejności Prezesa, a następnie pozostałych członków Zarządu.
 3. Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
 4. Jeden z Wiceprezesów wyznaczony przez Prezesa zastępuje Prezesa pod jego nieobecność.

 

§ 20.

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

1)     wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)     podejmowanie wszelkich spraw nie zastrzeżonych dla kompetencji innych     
władz PROT niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności PROT,

3)     zarządzanie majątkiem i funduszami PROT,

4)     współdziałanie z instytucjami administracji państwowej, samorządowej,  organizacjami politycznymi
i społecznymi oraz wszelkimi innymi podmiotami w sprawach dotyczących działalności statutowej PROT,

5)     składanie corocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego z działalności PROT  i ogłaszanie ich w trybie określonym odrębnymi przepisami,

6)     zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków,

7)     przyjmowanie w poczet członków PROT oraz wykluczanie członków zgodnie z postanowieniami Statutu,

8)     nadzorowanie działalności Dyrektora Biura PROT,

9)     wnioskowanie o nadanie odznak i nagród,

10)  uchwalanie regulaminu działania Zarządu PROT.
2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

1)     prowadzenie posiedzeń Zarządu,

2)     kierowanie bieżącą działalnością PROT,

3)     reprezentowanie PROT na zewnątrz.
3. Decyzje Zarządu są podejmowane w formie uchwały.

 

§ 21.

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez jego Prezesa w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 2. W posiedzeniu Zarządu może brać udział Przewodniczący lub inny upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej.
 3. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin jego działania.

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 22.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym PROT i odpowiada za swoje działania wyłącznie przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Walne Zebranie Członków wybiera w głosowaniu tajnym w pierwszej kolejności Przewodniczącego,
  a następnie pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Sekretarza.
 5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkiem Zarządu.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej sprawują swą funkcję społecznie. Z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej jej członkowie mogą otrzymywać jedynie zwrot uzasadnionych kosztów wykonywania swej funkcji.

 

§ 23.

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)     bieżące kontrolowanie zgodności działalności PROT z przepisami prawa, Statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków i Zarządu,

2)     coroczna kontrola całokształtu działalności PROT,

3)     coroczne składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności wraz z oceną działalności Zarządu oraz wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,

4)     wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

5)     uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej PROT.
2. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:

1)     żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności PROT,

2)     żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności PROT.
3. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin jej działania.

Rozdział V

GOSPODARKA FINANSOWA PROT

 

§ 24.

 1. Majątek PROT powstaje ze:

1)     składek członkowskich i opłat wpisowych,

2)     dotacji,

3)     środków pomocowych,

4)     darowizn,

5)     spadków i zapisów,

6)     dochodów z własnej działalności statutowej oraz z działalności gospodarczej prowadzonej dla realizacji celów statutowych.

2. Dochody  PROT w całości  służą do  realizacji celów statutowych.

 

§ 25.

 1. Gospodarka PROT prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy uchwalony przez Walne Zebranie, zaś do czasu jego uchwalenia na podstawie projektu planu przyjętego przez Zarząd.
 2. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarząd PROT.

 

§ 26.

 1. Oświadczenia woli w imieniu PROT w zakresie rozporządzania mieniem, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu wraz z osobą upoważnioną przez Zarząd (pełnomocnikiem).
 2. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić Prezesowi upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności PROT.

 

 

Rozdział VI

BIURO PROT

 

§ 27.

 1. W celu właściwego wykonywania zadań przez Zarząd PROT tworzy się Biuro PROT, zwane dalej „Biurem”.
 2. Regulamin organizacyjny Biura uchwala Zarząd.
 3. Zasady wynagradzania pracowników Biura ustala Zarząd.
 4. Prezes Zarządu wykonuje w imieniu  pracodawcy czynności z zakresu stosunku pracy wobec pracowników Biura.

 

§ 28.

 1. Biurem kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektora i pozostałych pracowników Biura zatrudnia i zwalnia Zarząd.
 3. Dyrektor Biura wykonuje uchwały Zarządu i działa w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd.

 

 

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE PROT

 

§ 29.

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 30.

Rozwiązanie PROT wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 31.

 1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu PROT Walne Zebranie Członków wybiera pięcioosobową komisję likwidacyjną.
 2. Uchwała o rozwiązaniu PROT określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek PROT.

 

§ 32.

Uchwały w sprawie zmiany Statutu PROT i rozwiązania PROT podlegają zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego celem dokonania stosownych wpisów.
AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl